Privat

Hos NT Advokater taler vi, så du kan forstå det!

Arbejds- og ansættelsesret

Et godt samarbejde er uhøjtideligt og ukompliceret

Hos NT Advokater får du kompetent rådgivning inden for alle områder i arbejds- og ansættelsesretten, og vi yder rådgivning til både arbejdsgivere og -tagere.

Vi kan rådgive dig om eventuelle tvister, udarbejde ansættelseskontrakter og direktørkontrakter samt være med i forhandlingerne om indgåelse og ophør af kontrakterne.

Kontakt:

Ole Theut

Luk

Boliglejeret

Mere end 30 års erfaring giver dig garanti for høj faglighed

Hos NT Advokater har vi mange års erfaring med alle aspekter af boliglejeretten. Vi udarbejder blandt andet lejekontakter, vurderer rettigheder og forpligtelser i allerede indgåede kontrakter, og vi rådgiver om og behandler tvister af enhver art. Vi fører mange sager ved huslejenævn, ankenævn og boligretten.

Fastsættelse af leje
Lejefastsættelse i boliglejemål er ofte en udfordring. Vi arbejder med alle former for lejefastsættelse og kan rådgive om både omkostningsbestemt leje, lejefastsættelse for de såkaldte småhuse og den frie lejefastsættelse.

Fraflytningssager
De seneste år har vi opnået betydelig erfaring med fraflytningssager, hvor der ofte opstår uoverensstemmelser, når lejeren flytter fra nyopførte lejligheder og i den forbindelse skal stå for istandsættelsen.

Luk

Familie- og arveret

Et godt samarbejde er ukompliceret og uhøjtideligt

Hos NT Advokater får du kompetent rådgivning vedrørende familieretlige og arveretlige spørgsmål.

Vi udarbejder testamenter og ægtepagter og rådgiver også vedrørende generationsskifte.

Endvidere rådgiver vi i forbindelse med dødsbo- og ægtefælleskifte.

Kontakt:

Ole Theut

Luk

Foreningsret

God sparring bygger på mange erfaringer

Hos NT Advokater kender vi næsten alt til, hvilke udfordringer og tvister I kan have som forening. Vi har gennem mange år rådgivet om foreningsretlige forhold og spiller ofte en vigtig rolle i forhold til drift og udvikling.  

Vi rådgiver andelsboligforeninger, ejerforeninger, grundejerforeninger og en række andre foreninger.

Vi er med til at stifte foreninger, fører alle typer retssager og står for rådgivning om stort og småt. Herudover deltager vi ofte som dirigent på generalforsamlinger og vurderer afstemningsregler mv. forud for - og i forbindelse med generalforsamlinger.

Kontakt:

Ole Theut

Luk

Generalforsamling

Vi sikrer en korrekt afvikling af foreningens generalforsamlinger

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt - for de fleste foreningers vedkommende i april måned. Dagsorden for generalforsamlingen vil ofte fremgå af foreningens vedtægter. 

Derudover holdes ekstraordinære generalforsamlinger henover året, hvis der er behov for det. Foreningens vedtægter indeholder regler om indkaldelse samt afholdelse af generalforsamling. Hos NT Advokater har vi mange års erfaring med rollen som dirigent på generalforsamlinger.

Luk

Køb af andelsbolig

Vi er dine garanter for et trygt køb, som sikrer, at de økonomiske forudsætninger er holdbare

Køb af en andelsbolig er kompliceret. Det skyldes, at man ikke reelt køber en andelsbolig, men blot opnår medlemskab af en juridisk forening, andelsboligforeningen, som ejer en udlejningsejendom. Dette medlemskab af foreningen indebærer samtidig, at man får brugsret til en konkret bolig, andelsboligen. Det er derfor nødvendigt at få overblik over foreningens økonomi, ejendommens vedligeholdelsesmæssige stand, samt den enkelte boligs indretning og lovlighed m.v.

Priserne på andelsboliger er gennem de seneste år steget voldsomt. Det er derfor ofte en meget stor investering at købe en andelsbolig. Vi kan dels rådgive om, hvorvidt prisen er lovlig og rigtig i markedet, og om der på sigt er risiko for, at boligafgiften stiger.

Ved gennemgang af andelsboligforeningens dokumenter vil vi specielt gennemgå følgende forhold:

 • Andelsboligforeningen kan være finansieret ved lån, som indebærer mulighed for stigning eller fald i boligafgiften.
 • Køb af en andelsbolig er samtidig køb af en andel af en udlejningsejendom. Det giver både risici og muligheder. Alle forhold vedrørende ejendommen bør derfor vurderes, herunder forsikringsforhold, vedligeholdelsesmæssig stand samt foreningens indtægter i form af typisk erhvervsmæssig udlejning.
 • Lovgivningen indeholder regler om en maksimalpris, som danner den øvre grænse for lejlighedens handelsværdi. Vi kontrollerer, om foreningens andelsberegning er lovlig og korrekt.
 • Foreningens vedtægter skal gennemgås. Disse kan indeholde bestemmelser om personlig hæftelse for foreningens lån og andet som skal være afklaret inden køb.

Endelig kan køb være vanskelligt at gennemføre, fordi pengeinstitutter ikke vil finansiere købet, ofte fordi pengeinstitutter ikke kan gennemskue de foreningsretlige forhold. Vores gennemgang af foreningens forhold og købsvilkår m.v. kan forbedre købers mulighed for at finansiere købet.

Vi gennemgår gerne købsbetingelserne for dit køb af en konkret andelsbolig og hjælper dig i øvrigt med handlen.

Vi har en fast pris for denne rådgivning på 10.000 kr. inklusiv moms.

 

Kontakt

Ole Theut

Luk

Køb og salg af ejerboliger

Vi er din garant for en sikker handel

NT Advokater rådgiver om såvel køb som salg af ejerboliger, herunder ejerlejligheder, villaer, ideelle andel og fritidsboliger.

Vi rådgiver om forældrekøb og tilknyttede problemstillinger, som for eksempel lejeforhold og skat.

Vi har erfaring med køb af boliger på projektstadiet, såvel i ejerlejlighedsprojekter som parcelhuse.

Herudover rådgiver vi om køb af grunde og indgåelse af entreprisekontrakter i forbindelse med opførelse af boliger.

Vores salær for rådgivning i forbindelse med køb af ejerbolig er som udgangspunkt 10.000 kr. inklusiv moms.

Kontakt:

Ole Theut

Luk

Tvangsauktioner

Mange års rådgivning i forbindelse med tvangsauktioner

Hos NT Advokater arbejder vi med tvangsauktioner over såvel fast ejendom som løsøre.

Vi rådgiver blandt andet realkreditinstitutter, banker og administratorer omkring panteforhold, inkasso og gennemførelse af tvangsauktioner.

Derudover rådgiver vi personer og selskaber, der ønsker at erhverve fast ejendom på tvangsauktion.

Luk

Salg af andelsboliger

Vores erfaringer med andelsboligforeninger sikrer et godt salg

Mange andelsboligforeninger har fortsat udlejede lejelejligheder, som skal sælges som andelsboliger, når lejer flytter. Derudover skal foreninger forestå salg af andelslejligheder i de situationer, hvor tidligere andelshavere er ekskluderede.

En vigtig forudsætning for salg eller køb af en andelsbolig er, at køber har mulighed for at låne penge til køb helt eller delvist.

Vi sikrer en hurtig gennemførelse af salg, eventuelt i samarbejde med en ejendomsmægler valgt i samråd med foreningens bestyrelse. 

Der bør i den situation udarbejdes et notat over foreningens økonomiske og juridiske forhold for at sikre et hurtigt salg.

Kontakt:

Ole Theut

Luk

Stiftelse af andelsboligforening

Vi har omfattende erfaring med stiftelse af andelsboligforeninger

NT Advokater har i mere end 30 år rådgivet lejere med at gennemføre lejerkøb af deres ejendom og stiftet en andelsboligforening. Hovedparten af de andelsboligforeninger vi er med til at etablere er stiftet efter reglerne i Lejelovens kapitel 16. I henhold til disse bestemmelser har lejerne krav på at få tilbudt deres ejendom på andelsbasis, når den sælges. Når lejerne modtager tilbud om at overtage ejendommen på andelsbasis, har lejerne 10 uger til at træffe beslutning.

Vi kan, som uafhængige juridiske og finansielle rådgivere, tilbyde lejerne rådgivning om køb af ejendommen. Det er nemlig ikke altid, at lejerne skal acceptere tilbud om køb. 

Pris og vilkår skal være rigtige. 

Vi tilbyder at afholde et uforpligtende møde med initiativgruppen i en ejendom og på dette møde nærmere redegøre for omfanget af vores bistand. Af lejertilbud udsendt fra udlejer kan vi udarbejde et konkret tilbud om rådgivning, hvor vi bl.a. vil gennemgå følgende punkter:

 • Gennemgang af tilbudsmateriale, herunder kontrol af oplysningernes rigtighed og konsekvenserne heraf – vilkårene for købet.
 • Teknisk gennemgang af ejendommen. Vi samarbejder med teknikere som har erfaring med at vurdere ejendomme og udarbejde tilstandsrapport.
 • Indhentelse af forsikringstilbud fra flere konkurrerende selskaber. Lejerkøb skal kun gennemføres såfremt ejendommen kan forsikres.
 • Udarbejdelse af vedtægter.
 • Gennemførelse af licitation på finansiering. Flere konkurrerende tilbud på kreditforeningsfinansiering samt bankfinansiering skal indhentes. Den bedste og billigste finansieringsplan skal sammensættes. Dette arbejde foregår i tæt samarbejde med beboergruppen.
 • Udarbejdelse af budget for andelsboligforeningens kommende drift.
 • Indhentelse af konkurrerende tilbud på ejendomsadministration. Vi administrerer ikke andelsboligforeninger og derfor kan vi også på dette område yde uafhængig rådgivning.
 • Udarbejdelse af specialregler for ejendommens lejesammensætning, idet der altid vil være individuelle forskelle i eksisterende ejendomme.
 • Udarbejdelse af materiale til ejendommens lejere om alle konsekvenser for gennemførelse af lejerkøb, herunder konsekvenserne for finansiering samt oplysning om boligsikring, boligydelse m.v.
 • Deltagelse i stiftende generalforsamling som foredragsholder, dirigent og referent.
 • Udarbejdelse af alle nødvendige orienteringsskrivelser til beboerne under planlægningsforløbet.
 • Stifte foreningen såfremt forudsætningen for stiftelse opnås.
 • Efter stiftelsen sikre, at de nødvendige og rigtige kontrakter med kreditforening, bank, administration og forsikringsselskab indgås.
 • Opkrævning af indskud og boligafgift.
 • Berigtigelse af ejendomshandel, herunder udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse, pantebreve, tinglysning m.v.

En del af vores store erfaringsgrundlag bygger på samarbejde med Lejernes Initiativgruppe samt i at udarbejde materiale som dels er juridisk og økonomisk korrekt, men som også er formuleret, så det kan forstås.

 

Kontakt:

Ole Theut

Luk

Klar tale og åben dialog giver bedre forståelse

Du er meget velkommen til at kontakte os hvis du har brug for rådgivning

Kontakt NT Advokater