Videnbank

Heimstaden

08-03-2022

Ny ejerlejlighedslov

17-06-2020

Folketinget har den 9. juni 2020 vedtaget en ny ejerlejlighedslov.

Se en kort beskrivelse af de væsentligste ændringer her.

Bred politisk aftale om en mere robust andelsboligsektor

28-11-2017

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået en aftale på andelsboligområdet. Aftalen stiller blandt andet en række...

Første principielle afgørelse om MgO-plader

26-07-2017

Voldgiftsnævnet har den 21. juni 2017 afsagt den første principielle kendelse vedrørende fordelingen af ansvaret for MgO-plader, som er anvendt som vindspærreplader i facadeløsninger. Voldgiftsretten fastslår, at de anvendte MgO-plader var uegnede til at blive anvendt i det danske klima som udendørs vindspærreplader.

Ny fuldmægtig i NT Advokater

07-03-2017

Marie kommer væsentligst til at beskæftige sig med NT’s kerneområde – fast ejendom.

NT er et af Danmarks førende og mest specialiserede advokatkontorer inden for fast ejendom.

Ny partner i Nielsen & Thomsen Advokater

06-01-2017

Advokat (H) Rasmus Mehl er pr. 1. januar 2017 indtrådt som partner i Nielsen & Thomsen Advokater, hvor han har været associeret partner siden foråret...

Aftale om at tillægge lejen PBS-gebyr tilsidesat

24-07-2016

Bestemmelsen pålagde lejeren at betale PBS-gebyr ved lejebetalinger.

Udlejer er typisk interesseret i, hvorvidt udgifterne vedrørende bl.a. administration af lejemålet kan opkræves hos lejer (udover lejen), eller om udlejer selv skal afholde disse. Boligreguleringslovens kapitel II indeholder regler om huslejefastsættelse for beboelseslejligheder (omkostningsbestemt leje).

15%-REGLEN ER IKKE EN RETSREGEL

15-03-2016

Værdiansættelsescirkulæret fra 1982 har igennem en årrække dannet grundlag for opgørelsen af værdien af fast ejendom i forbindelse med familieoverdrag...

Grundsalg - bygning til nedrivning momsfritaget

04-03-2016

Praksisændring? Momsfritagelse ved salg af grund med bygning til hel eller delvis nedrivning. Et selskab indgik en betinget købsaftale med sælger...

Støjgener begrundede et forholdsmæssigt afslag i et erhvervslejeforhold

02-02-2016

Østre Landsret har netop afsagt dom i en erhvervslejesag, hvor en lejer i en periode havde været særligt generet af støj og rystelser fra et metrobyggeri...

Det nye Ejerregister

22-05-2015

Baggrunden for indførelsen af Ejerregisteret Indførelsen af Det Offentlige Ejerregister (”Ejerregisteret”) er en del af den selskabslov, der blev...

Principper for opgørelse af afslag i købesummen for andelsbolig

05-05-2015

I en dom afsagt den 6. november 2014 (U2015.498H) tager Højesteret stilling til, hvordan et afslag for mangler ved individuelle forbedringer i en...

Lovforslag om forenkling og modernisering af lejelovgivningen - vedtaget

31-03-2015

Den 17. december 2014 fremsatte minister Carsten Hansen et forslag til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Det fremsatte lovforslag blev...

Forslag til ny udbudslov forventes fremsat januar 2015

28-10-2014

Nye udbudsdirektiver – et overblik Baggrund I februar 2014 vedtog EU Rådet de nye udbudsdirektiver for offentlige indkøb, forsyningsvirksomheder...

Tilslutningsafgift ved udstykning af boliger fra erhvervsejendom

19-05-2014

Ved tilslutning til kloaksystemet betaler ejeren af en erhvervsejendom et beløb på ca. 45.000 kr. inkl. moms for hver 800 m2 grundareal til forsynings...

Ugyldigt påkrav om manglede betaling af leje

05-05-2014

Højesteret har den 1. maj 2014 afsagt en kendelse i en sag, hvor udlejer i sin faktura havde ændret betalingsoplysningerne uden i øvrigt at gøre lejer...

Tinglysning af håndpant i ejerpantebreve

07-04-2014

Fristen er en følge af en lovændring af Tinglysningsloven, der trådte i kraft i september 2009. Såfremt håndpanterettigheder ikke er blevet anmeldt...

Tilbagebetalingskrav ikke forældet

18-04-2013

Har køber betalt overpris for en andel, kan køber få tilbagebetalt overprisen, hvis køber anlægger sag mod sælger senest 6 måneder efter, at køber...

Knirkende gulve og bygherres bevisbyrde

08-10-2012

Voldgiftsretten har afsagt en kendelse, hvor retten fandt, at bygherre ikke havde løftet sin bevisbyrde for mangler i form af knirkende gulve til...

Fastsættelse af lejens størrelse for et parcelhus

15-08-2012

Vestre Landsret har afsagt en dom, hvor det blev fastslået, at den aftalte leje for et parcelhus ikke væsentligt oversteg det lejedes værdi. Det blev...

Projektudviklers ret til at ændre på lejlighed

26-04-2012

Retten i Hillerød har den 18. april 2012 afsagt dom i en sag om en projektudviklers ret til at foretage ændringer i en lejlighed i forhold til beskrivelsen...