Det nye Ejerregister

22-05-2015

Baggrunden for indførelsen af Ejerregisteret

Indførelsen af Det Offentlige Ejerregister (”Ejerregisteret”) er en del af den selskabslov, der blev vedtaget i maj 2009. Formålet er bl.a. at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed omkring ejerforholdene i danske selskaber.

Ejerregisteret skal bidrage til at skabe større tillid til de danske selskaber, ligesom de offentlige myndigheders efterforskningsmuligheder i forbindelse med økonomisk kriminalitet bliver forbedret.

Hvad er indholdet af pligten?

Fra den 15. december 2014 skal ejerskab eller panteret til 5 % eller mere af et selskabs aktier/anparter eller stemmer registreres i Ejerregisteret.

Ejerregisteret må ikke forveksles med ejerbogen, jf. nedenfor.

Hvilke selskaber er omfattet?

Alle eksisterende og nye aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS), Iværksætterselskaber (IVS), partnerselskaber (P/S) og europæiske aktieselskaber (SE) skal registrere deres ejere i Ejerregisteret på baggrund af ejernes indberetninger. Pligten påhviler således selskabet efter orientering fra ejerne.

Nye selskaber skal foretage registreringen ved oprettelsen, mens eksisterende selskaber har fået en frist til 15. juni 2015 til at opfylde de nye regler. Ændringer i eksisterende selskaber efter den 15. december 2014 skal dog registreres inden 14 dage.

Overholder selskabet ikke registreringspligten, kan selskabet straffes med bøde.

Særlige regler for ejere af ihændehaveraktier

Erhverver en aktionær ihændehaveraktier i et selskab, hvor vedkommende samlet set ejer mindre end 5 % af selskabskapitalen eller stemmerettighederne, skal aktionæren selv registrere antallet af ihændehaveraktier i Ihændehaverregistret, der er en lukket del af Ejerregisteret. Undtaget herfor er dog aktionærer, hvis ihændehaveraktier er i et børsnoteret selskab.

Sammenhæng mellem ejerbog og ejerregister

Ejerbogen og Ejerregisteret er to forskellige ting, og de fleste selskaber skal fremover registrere begge steder.

Ejerbogen er selskabets egen fortegnelse over samtlige kapitalejere og panthavere. Den er ikke offentligt tilgængelig, men skal alene være tilgængelig for de offentlige myndigheder (fx SKAT).

Selskabet kan vælge af føre ejerbogen selv, anvende en løsning fra en professionel udbyder eller anvende Erhvervsstyrelsens online ejerbog, hvorfra udvalgte oplysninger automatisk kan overføres til Ejerregisteret.

Fører selskabet ikke ejerbogen på selskabets adresse, skal det fremgå af selskabets vedtægter, hvor ejerbogen føres.

**

Du kan læse mere om Ejerregisteret på www.erhvervsstyrelsen.dk/det-offentlige-ejerregister

**

Har du spørgsmål eller behov for hjælp i forbindelse med registreringen, kontakt da venligst:

Advokat Knud Erik Kofoed

Advokat Christoffer Iversen

Advokat Rasmus Mehl

eller ring gerne på 35 44 70 00.