Grundsalg - bygning til nedrivning momsfritaget

04-03-2016

Praksisændring? Momsfritagelse ved salg af grund med bygning til hel eller delvis nedrivning.

Et selskab indgik en betinget købsaftale med sælger af en byggegrund med dertilhørende bygning, som sælger indtil overdragelsen havde benyttet til momspligtig udlejning. Købsaftalen var betinget af, at køber uforandret ville sælge ejendommen videre til en almen boligforening, som skulle opføre ca. 75 ungdomsboliger efter hel eller delvis nedrivning af bygningen. Ejendommen skulle først overtages, når kommunen havde vedtaget den endelige lokalplan for området. Sagen blev indbragt for Landsskatteretten for at få fastslået, hvorvidt køber skulle betale moms ved købet, og om prisen ved videresalget til den almene boligforening skulle indeholde moms i salgsprisen.

Indtil Landsskatterettens afgørelse af 9. december 2015 har SKATs praksis været således, at der er blevet tillagt moms på bebyggede byggerunde, når sælger beviseligt var bevidst om, at køber havde til hensigt at nedrive bygningen. Dette gjaldt, uanset sælgers manglende medvirken til nedrivningen.

Denne hidtidige praksis har været funderet i og haft hjemmel i momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, 1. led, litra a og b, hvoraf det fremgår, at udgangspunktet er, at fast ejendom er fritaget for moms, medmindre der er tale om levering af en ny bygning, en ny bygning med tilhørende jord eller levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet.
 
Lovgrundlaget er ikke ændret, men Landsskatterettens afgørelse af 9. december 2015 synes at afvige fra denne hidtil fulgte praksis, da afgørelsen fastslår, at selskabet hverken skal betale moms af købssummen eller indeholde moms i salgsprisen til den almene boligforening. Dette er konkret begrundet i, at det ikke er køber, der selv skal forestå nedrivningen og derfor ikke er leverandør af en samlet leverance. SKAT har henvist til, at nærværende sag vedrører en bebygget grund, og at man ikke kan lægge afgørende vægt på købers hensigt med helt eller delvist at nedrive bygningen og efterfølgende opføre ungdomsboliger.

Hermed kan der altså være åbnet op for, at fremtidige sælgere af grunde med bygninger til nedrivning kan fritages for moms.

Der er tale om en konkret afgørelse, og det anbefales fortsat at søge rådgivning og evt. bindende forhåndsbesked hos Skat i konkrete sager.

Spørgsmål kan rettes til advokat Ole Theut