Hvad koster det at føre en retssag?

09-06-2022

Det har vores kollega Dennis Asanovski erfaringer omkring.

Det overrasker de fleste, at en retssag koster penge, selvom den vindes.

En retssag skal vindes, men det er også vigtigt for retsfølelsen, at afgørelser om sagsomkostninger giver mening for parterne.

I en Boligretssag havde jeg på vegne af en udlejer stævnet en lejer, som havde overladt sit lejemål til en anden person, hvorfor det var blevet ophævet. Sagsgenstanden svarede til et års husleje, jf. retsafgiftslovens § 3, stk. 3, 3. pkt.

Den nye ”lejer" intervenerede i sagen med påstand om, at han skulle have lov til at blive boende i lejemålet, og angav sagens værdi til den årlige husleje gange 5, jf. retsafgiftslovens § 3, stk. 3, 1. pkt., jf. stk. 2, 1. pkt.

Under hovedforhandlingen tog modparterne bekræftende til genmæle (de anerkendte, at min klient ville vinde sagen), og det blev overladt til retten at træffe afgørelse om sagens omkostninger.

Overfor retten gjorde jeg gældende, at der skulle tilkendes højere sagsomkostninger i interventionssagen, idet denne havde en højere sagsgenstand.

I afgørelsen lagde Boligretten vægt på, at både lejerens og "lejerens" påstande angik spørgsmålet om lejeforholdets ophævelse/fortsættelse, og sagens værdi skulle derfor opgøres efter retsafgiftsloven § 3, stk. 3, 3. pkt. Boligretten fastsatte beløbet til dækning af udgift til advokatbistand til 35.000 kr. pr. sag.

Jeg indbragte afgørelsen for Landsretten for så vidt angik interventionssagen.

Af Landsrettens præmis fremgår blandt andet:

”Ved sin hovedintervention i den for boligretten behandlede sag mellem udlejer A og lejer B nedlagde C påstand om, at A skulle anerkende, at han var berettiget til at fortsætte lejeforholdet efter B’s fraflytning. På forespørgsel fra boligretten oplyste C’s advokat, at interventionssagens værdi med henblik på beregning af retsafgift kunne opgøres til 622.580 kr. svarende til fem gange den årlige husleje, jf. retsafgiftslovens § 3, stk. 3, 1. pkt.

Landsretten finder på denne baggrund, at der ved fastsættelsen af sagsomkostninger til A til dækning af advokatbistand i interventionssagen skal tages udgangspunkt i en sagsværdi på 622.580 kr.”

Landsretten forhøjede herefter beløbet til dækning af advokatbistand til 53.750 kr.

Selvom min klient ”alene” blev tilkendt 18.750 kr. yderligere, så betød det for det første, at de to tabende parter endte med at betale sagsomkostninger i henhold til risikoen ved at føre sagerne (med forskellige sagsværdier), og for det andet at min klients udgifter til sagen blev noget mindre.

Hos NT Advokater er vi specialiserede i fast ejendom, og vi rådgiver både før, under og efter konflikten er opstået. Vi gør, hvad vi kan for, at det bliver en god proces, herunder kæmper vi for, at klienten tilkendes de rette sagsomkostningerne, når vi har vundet sagen.