Mere om ordningen med dækning af virksomheders faste omkostninger

03-04-2020

Erhvervsministeren har den 2. april 2020 udstedt bekendtgørelse nr. 350/2020, som giver retningslinjerne for virksomheders muligheder for at søge kompensation for faste omkostninger for perioden 9. marts til og med 8. juni 2020.

Bekendtgørelsen kan ses her.

Kompensationsordningen har en nedre grænse på 25.000 kr., hvilket betyder, at virksomheder, som i peroden har faste omkostninger under 25.000 kr., ikke kan få kompensation.

Kompensationsordningen har en øvre grænse på 60 mio. kr., hvilket betyder, at en virksomhed ikke kan få udbetalt kompensation, der overstiger 60 mio. kr. i henhold til ordningen.

En "virksomhed" defineres i denne sammenhæng som en virksomhed, der er registreret i CVR-registeret. Det betyder altså, at der i en koncern med flere selvstændige virksomheder/driftsselskaber kan søges om støtte for hver af disse virksomheder, og at beløbsgrænserne gælder for hver af disse virksomheder.

Kompensationsbeløbet udbetales til virksomhedens NemKonto, og Erhvervsstyrelse har meddelt, at der ikke kan ske udbetaling til anden konto end virksomhedens NemKonto, selv om virksomheden sender dokumentation for, at retten til at modtage kompensationsbeløbet er overdraget til fx en bank.

Kompensationsordningen medfører, at virksomheder kan få kompensation for faste omkostninger efter følgende model:

 • 80% af omkostningerne ved omsætningsnedgang på 80-100%
 • 50% af omkostningerne ved omsætningsnedgang på 60-80%
 • 25% af omkostningerne ved omsætningsnedgang på 40-60%

Er virksomheden lukket som følge af forbud mod at holde åbent, kompenseres virksomheden med 100%

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om proceduren med at søge kompensation, og den kan ses her.

I Erhvervsstyrelsens vejledning er der eksempler på, hvad der kan anses som faste omkostninger, der kan søges kompensation for.

Det drejer sig eksempelvis om følgende:

 • Husleje
 • Leje- og leasingomkostninger
 • Nødvendig vedligeholdelse på anlægsaktiver og leasede aktiver
 • Omkostninger til el og opvarmning
 • Nødvendig løbende rengøring
 • Ejendomsskatter
 • Licenser til anvendelse af software mv.
 • Abonnementer (herunder forsikringspræmier)

Herudover dækker kompensationsordningen:

 • Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver
 • Renteomkostninger og gebyrer (men ikke afdrag)

Der er endnu ikke åbnet for ansøgninger, men Erhvervsstyrelsen oplyser på sin hjemmeside, at det forventes at ske den kommende uge.

Spørgsmål vedrørende kompensationsordningen for faste omkostninger kan rettes til advokat Knud-Erik Kofoed eller til advokat Ole Theut.