NT Advokater vinder tvist om udbudsregler for entreprenør

09-06-2021

Udbudsreglerne skal overholdes, og når det ikke sker, skal der selvfølgelig rettes op på fejlen.
Partner Henning Biil hos NT Advokater har rådgivet og ført sag ved Klagenævnet for Udbud for en entreprenør, der uretmæssigt blev forbigået i et udbud hos en kommune.

Entreprenøren vandt sagen i klagenævnet, hvorefter kommunen indbragte sagen for byretten – og her blev klagenævnets afgørelse stadfæstet.

Henning Biil´s vurdering af sagen var fra starten klar: ”Når man skærer ind til benet, er der tale om en rimelig klar overtrædelse af det grundlæggende ligebehandlingsprincip, da kommunen så at sige sammenligner æbler og pærer. Med den virkning at man udpeger den forkerte vinder.
At kommunen ikke ville acceptere dette, og førte sagen i to instanser, vidner om, at udbudsretten er kompliceret og kan give anledning til mange synspunkter og indsigelser”.

Udbudsloven er et kompliceret område. Vi oplever et stigende antal spørgsmål og tvister i forbindelse med udbudsprocesser. Det er ressource- og tidskrævende, derfor kan parterne på begge sider af bordet opnå mange fordele ved at inddrage juridisk rådgivning undervejs. Med en specialiseret rådgivning med blik for de kommercielle overvejelser og det overblik, som mange års erfaring giver, er der langt større sikkerhed for den rigtige udbudsproces første gang, og for at ordregiver får sine ønsker sat igennem.

Sagen kort beskrevet:
Entreprenøren kom i tvivl om, hvor mange ydelser der skulle medtages i tilbuddet på nogle optioner vedrørende renovering af et tag på en større byggesag. Entreprenøren medtog derfor de samme ydelser under flere forskellige optioner, og gjorde i tilbudsbrevet opmærksom på dette. Tildelingskriteriet var laveste pris, og entreprenøren blev nummer to med en ganske lille difference op til vinderen. Entreprenøren skrev derfor straks til kommunen og spurgte, om kommunen havde undersøgt, om de øvrige tilbudsgivere havde prissat optionerne på samme måde som entreprenøren, - altså medtaget samme ydelser på flere optioner. Kommunen henholdt sig dog blot til, at den var berettiget til at lægge til grund, at alle tilbudsgivere havde alle relevante ydelser med i deres tilbud.
Sagen blev indbragt for klagenævnet. Her kom det frem, at ingen af de andre tilbudsgivere havde prissat de omhandlede ydelser mere end én gang. Entreprenørens synspunkt var herefter, at kommunen havde sammenlignet tilbuddene på forskelligt grundlag. Kommunen skulle have undersøgt dette nærmere og have korrigeret entreprenørens pris. Da prisforskellen var meget lille, ville entreprenøren derved have afgivet det laveste bud og skulle have haft kontrakten.
Både klagenævnet og byretten fandt, at der var uklarhed i licitationsmaterialet. På baggrund af dette og entreprenørens henvendelser til kommunen fandt man, at det havde været nærliggende for kommunen at antage, at tilbuddene kunne indeholde væsentlige forskellige prissætninger på optionerne, men kommunen undersøgte ikke dette nærmere. Derved kom kommunen til at sammenligne forskellige tilbud, hvilket var i strid med ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet i Tilbudslovens § 2.
Som følge heraf havde kommunen handlet ansvarspådragende. Kommunen skulle have korrigeret tilbuddene, - herved havde entreprenøren fremstået som vinder. Entreprenøren blev tildelt erstatning for mistet fortjeneste på opgaven.