Ny bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger

17-05-2020

Erhvervsministeren har den 5. maj 2020 udstedt en opdateret bekendtgørelse (BEK nr. 574/2020), som giver retningslinjerne for virksomheders muligheder for at søge kompensation for faste omkostninger for perioden 9. marts til og med 8. juli 2020.

Bekendtgørelsen kan ses her.

Kompensationsordningen har en nedre grænse på 16.666 kr. for perioden på 4 måneder, hvilket betyder, at virksomheder, som i peroden har faste omkostninger under 16.666 kr., ikke kan få kompensation.

Kompensationsordningen har en øvre grænse på 110 mio. kr. for perioden på 4 måneder, hvilket betyder, at en virksomhed ikke kan få udbetalt kompensation, der overstiger 110 mio. kr. i henhold til ordningen. Skal en virksomhed have udbetalt mere end 60 mio. kr. forudsætter det endvidere, at virksomheden for regnskabsår med balancedag i 2020 og 2021 ikke udbetaler udbytte mv.

En "virksomhed" defineres i denne sammenhæng som en virksomhed, der senest den 9. marts 2020 er registreret i CVR-registeret. Det betyder altså, at der i en koncern med flere selvstændige virksomheder/driftsselskaber kan søges om støtte for hver af disse virksomheder, og at beløbsgrænserne gælder for hver af disse virksomheder.

Kompensationsbeløbet udbetales til virksomhedens NemKonto, og Erhvervsstyrelse har meddelt, at der ikke kan ske udbetaling til anden konto end virksomhedens NemKonto, selv om virksomheden sender dokumentation for, at retten til at modtage kompensationsbeløbet er overdraget til fx en bank.

Kompensationsordningen medfører, at virksomheder kan få kompensation for faste omkostninger efter følgende model:

 • 80% af omkostningerne ved omsætningsnedgang på 80-100%
 • 50% af omkostningerne ved omsætningsnedgang på 60-80%
 • 25% af omkostningerne ved omsætningsnedgang på 35-60%

Er virksomheden lukket som følge af forbud mod at holde åbent, kompenseres virksomheden med 100%

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om proceduren med at søge kompensation, og den kan ses her.

I Erhvervsstyrelsens vejledning er der eksempler på, hvad der kan anses som faste omkostninger, der kan søges kompensation for.

Det drejer sig eksempelvis om følgende:

 • Husleje
 • Leje- og leasingomkostninger
 • Nødvendig vedligeholdelse på anlægsaktiver og leasede aktiver
 • Omkostninger til el og opvarmning
 • Nødvendig løbende rengøring
 • Ejendomsskatter
 • Licenser til anvendelse af software mv.
 • Abonnementer (herunder forsikringspræmier)

Herudover dækker kompensationsordningen:

 • Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver
 • Renteomkostninger og gebyrer (men ikke afdrag)

Der ydes ikke kompensation for omkostninger, som godtgøres virksomheden på anden vis, herunder ved huslejenedsættelse, forsikringsdækning, andre offentlige refusioner, tilskud mv., eller anden statslig kompensationsordning vedr. Corona.

Der kan søges om kompensation for en af følgende perioder: a) tre måneder beregnet fra og med den 9. marts til og med den 8. juni 2020, b) fire måneder beregnet fra og med den 9. marts til og med den 8. juli 2020 eller c) virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, kan supplere perioden i a) eller b) ved at søge om kompensation for den særskilte periode, hvor virksomheden har forbud mod at holde åbent.

Ansøgningen skal påtegnes af en uafhængig godkendt revisor, der skal afgive sin erklæring med høj grad af sikkerhed.

Spørgsmål vedrørende kompensationsordningen for faste omkostninger kan rettes til advokat Knud-Erik Kofoed eller til advokat Ole Theut.