Ny ejerlejlighedslov

17-06-2020

Tirsdag den 9. juni 2020 vedtog Folketinget en ny lov om ejerlejligheder (Lovbekendtgørelse nr. 93/2020). Formålet med den nye ejerlighedslov er at sikre en tidssvarende, forenklet og mere overskuelig regulering af ejerligheder.

Den nye ejerlejlighedslov indfører blandt andet en generalklausul, mere fleksible regler for at opdele ejerlejligheder samt flere misligholdelsesbeføjelser.

Den nye ejerlejlighedslov kan ses her.

De væsentligste ændringer i loven er følgende:

Ophævelse af stemmebegrænsningsreglen

EJL § 2, stk. 4 ophæves. Det betyder, at en ejer af flere ejerlejligheder i en ejerforening ikke længere er underlagt en stemmebegrænsning på generalforsamlinger, når ejerlejlighederne er genudlejet efter udgangen af 1979.

Den nye generalklausul

I EJL § 4 er indsat en generalklausul. Generalklausulen giver mulighed for at tilsidesætte urimelige vilkår eller urimelige beslutninger, som er vedtaget på generalforsamlingen. Dette indebærer, at beslutninger, som åbenbart er egnet til at skaffe visse ejere eller andre en utilbørlig fordel på andre ejeres eller ejerforeningens bekostning, kan tilsidesættes. Tilsvarende gælder for beslutninger, der påfører én eller flere ejere en utilbørlig ulempe.

Forbuddet mod opdeling

Den nye ejerlejlighedslov indeholder regler, som giver mere fleksible muligheder for ejerlejlighedsopdeling. Loven indeholder dog fortsat et forbud mod opdeling af bygninger opført før 1. juli 1966.

Forbuddet er ophævet for bygninger der er opført før 1. juli 1966 og som indeholder 2 beboelseslejligheder og erhverv. Desuden er størrelseskravet på 85 kvadratmeter for opdeling af blandende erhvervs- og beboelsesejendomme, hvor erhvervsandelen udgør mere end 80% af bygningens samlede areal (de såkaldte 80/20-ejendomme), ophævet. Formålet er at give større mulighed for at etablere nye, mindre lejligheder i blandende ejendomme.

Bygninger, der er opført efter den 1. juli 1966, kan som hidtil opdeles i ejerlejligheder. Dette gælder dog fortsat ikke for bygninger, som er landsbrudsejendomme eller tilhører private andelsboligforeninger.

Endeligt kan bygninger, der udelukkende anvendes til andet end beboelse, forsat opdeles i ejerlejligheder, uanset hvornår ejendommen er opført.

Nye misligholdelsesbeføjelser

Den nye ejerlejlighedslov indfører flere misligholdelsesbeføjelser over for den enkelte ejerlejlighedshaver.

De nye beføjelser giver mulighed for at pålægge en bod ved ejerens misligholdelse af sine forpligtelser over for ejerforeningen. Bestemmelsen kan anvendes i de tilfælde, hvor den nuværende mulighed for eksklusion af brugsretten i EJL § 8 er for indgribende en sanktion i forhold til misligholdelsen. Desuden indføres en bestemmelse om eksklusion og tvangssalg, som kan anvendes i de tilfælde, hvor misligholdelsen er særdeles grov og hvor ejeren bevist modarbejder ejerforeningens interesser.

Endeligt giver den nye ejerlejlighedslov hjemmel til at ejerforeningen kan påberåbe sig udlejers beføjelser i de tilfælde, hvor en ejer undlader at bringe lejerens retsstridige adfærd til ophør.

Ikrafttræden

Ændringerne i ejerlighedsloven træder i kraft den 1. juli 2020.

For så vidt angår de nye bestemmelser om bod, eksklusion og tvangssalg finder disse alene anvendelse på forhold, der finder sted efter den 1. juli 2020.

Spørgsmål

Spørgsmål vedrørende den nye ejerlighedslov kan rettes til advokat Knud-Erik Kofoed og advokat Jeppe Brandorff Stefansen.