Tilslutningsafgift ved udstykning af boliger fra erhvervsejendom

19-05-2014

Ved tilslutning til kloaksystemet betaler ejeren af en erhvervsejendom et beløb på ca. 45.000 kr. inkl. moms for hver 800 m2 grundareal til forsyningsselskabet. For boligejendomme betales et tilsvarende beløb pr. boligenhed.

Betalingsloven indeholder regler om, hvornår der skal betales yderligere tilslutningsbidrag ved udstykning af nye ejendomme fra henholdsvis erhvervsejendomme og boligejendomme.

Udgangspunktet er, at der ikke kan kræves yderligere tilslutningsbidrag ved udstykning fra en erhvervsejendom, men at der kan kræves tilslutningsbidrag, hvis der udstykkes nye boliger fra en boligejendom.

Ved dom afsagt den 14. februar 2013 slog Højesteret fast, at der uden betaling af yderligere tilslutningsbidrag kan udstykkes boligejendomme fra en tidligere erhvervsejendom, da betalingsloven ikke indeholder hjemmel til at kræve betaling af tilslutningsbidrag, når der allerede er betalt tilslutningsbidrag efter reglerne for erhvervsejendomme, hvor der sker opkrævning efter areal. Højesterets dom af 14. februar 2013 kan læses her.

Forud for Højesterets dom af 14. februar 2013 havde Østre Landsret i en dom afsagt den 3. maj 2012 fastslået, at Gladsaxe Spildevand A/S kunne opkræve tilslutningsbidrag i forbindelse med udstykning af boligejendomme i Gyngemosen – det gamle TV-By areal. Østre Landsrets dom af 3. maj 2012 kan læses her.

Projektudvikleren ankede Østre Landsrets dom af 3. maj 2012 til Højesteret med påstand om, at Gladsaxe Spildevand A/S ikke kunne opkræve tilslutningsbidrag, da der var tale om udstykning fra en erhvervsejendom og ikke fra en boligejendom.

Forskellen på de to sager var primært det forhold, at der for den ejendom, som var genstand for Højesterets dom af 14. februar 2013, var betalt tilslutningsafgift efter betalingslovens regler, mens der for Gyngemosen var betalt tilslutningsbidrag baseret på landvæsenskommissionskendelser.

Sagen skulle have været behandlet i Højesteret den 13. maj 2014, men umiddelbart inden hovedforhandlingen indgik parterne forlig, hvorefter Gladsaxe Spildevand A/S anerkendte, at man ikke var berettiget til at opkræve tilslutningsbidrag i forbindelse med udstykningerne, ligesom Gladsaxe Spildevand A/S accepterede at tilbagebetale et meget betydeligt beløb, som projektudvikleren under protest havde betalt i tilslutningsbidrag. Som en del af forliget fik Gladsaxe Spildevand A/S overdraget det interne ledningsnet på ejendommen, som projektudvikleren havde anlagt og bekostet.

Sagens resultat viser, at Gladsaxe Spildevand A/S accepterede, at Højesterets dom af 13. februar 2013 var retningsgivende for sagen vedr. Gyngemosen, og retsstillingen må på den baggrund anses at være den, at der ikke kan opkræves tilslutningsbidrag ved udstykning af boliger fra en erhvervsejendom – uanset grundlaget for den oprindelige opkrævning.

Nielsen & Thomsen Advokater har ført sagen for projektudvikleren. Spørgsmål vedr. sagerne og tilslutningsbidrag kan rettes til advokat Knud-Erik Kofoed.